Основна школа Жабаре

 • Повећај величину текста
 • Подразумевана величина текста
 • Смањи величину текста

Позив за подношење понуде за ЈНМВ 2015/16. угаљ и огревно дрво

Ел. пошта Штампа ПДФ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 • НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОШ „ЖАБАРЕ“,ЖАБАРЕ

 • АДРЕСА: ЖАБАРЕ,ВРБНИЦА 37233

 • ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.zabac.edu.rs 

 • ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа-школа.

 • ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.
 • ВРСТА ПРЕДМЕТА: добра.

 • ОПИС ПРЕДМЕТА: Набавка добара - огрева (угља и огревног дрвета) по партијама.

 • НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: угаљ 09111100, угаљ09111100, Дрво за огрев - 03413000 

 • ПРЕДМЕТНА НАБАВКА ЈЕ ОБЛИКОВАНА У 3 ПАРТИЈЕ:

Партија 1- Високoкалорични (мрки) угаљ 20 тонa

Партија 2 – Нискокалорични угаљ 17 тонa.

Партија 3 –Огревно дрво 35 метара кубних.

 • КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.

 • НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:

 

- Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на интернет адреси наручиоца ( Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели ). Преузимање је бесплатно.  

 

- Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси: ОШ „Жабаре“Жабаре,Врбница 37233, сваког радног дана од 08:00 до 12:00  часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.

 • НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Понуду понуђач подноси у затвореној коверти - омоту оверену печатом са назнаком: "Понуда за јавну набавку добара – огрева (угља и огревног дрвета) за потребе ОШ ''Жабаре''Жабаре,Врбница 37233 за грејну сезону 2015/16., по партијама, бр. 1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ", са називом партије за коју понуђач подноси понуду: Партија 1 - висококалорични угаљ и/или Партија 2 - нискокалорични угаљ и/или Партија 3 - огревно дрво. На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу:  ОШ“Жабаре“,Жабаре,Врбница 37233, сваког радног дана од 08:00 до 12:00 часова.

Крајњи рок за достављање понуда је 14.05 2015. године до 10:00 часова.

 • МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:

Јавно отварање понуда обавиће се дана 14.05. 2015. године са почетком у 12:00 часова у просторијама ОШ“Жабаре“,Жабаре,Врбница 37 233, уз присуство овлашћених представника понуђача.

 • УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

 • РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 10 дана од дана јавног отварања понуда. 

 • КОНТАКТ ОСОБA: Душица Ћосић,секретар школе, тел. 037/882-218, факс 037/882-218, e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Конкурсну документацију можете преузети на следећем линку:

Konkursna dokumentacija ugalj i drva  2015/16.

Последње ажурирано петак, 08 мај 2015 11:51