Основна школа Жабаре

 • Повећај величину текста
 • Подразумевана величина текста
 • Смањи величину текста

Позив за подношење понуде за ЈНМВ замена кровног покривача школе у Пепљевцу

Ел. пошта Штампа ПДФ

Позив за подношење понуде ЈНМВ замена кровног покривача школе у Пепељевцу

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОСНОВНА ШКОЛА“ЖАБАРЕ“

 • АДРЕСА: ЖАБАРЕ, ВРБНИЦА, 37233

 • ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.zabac.edu.rs 

 • ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа(школа).

 • ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.

 • ВРСТА ПРЕДМЕТА: радови

 • ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: радови на високоградњи, радови на крову и други потребни грађевинско занатски радови.

 • НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 45210000-Радови на високоградњи и 45260000-Радови на крову и други потребни грађевинско занатски радови.

 • КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.

 • НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:

 

- Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет адреси Наручиоца www.zabac.edu.rs. Преузимање је бесплатно.

 

 

- Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси:Жабаре, Врбница, 37233, сваког радног дана од 08:00 до 12:00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.

 • НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Понуду понуђач подноси у затвореној коверти - омоту оверену печатом са назнаком: "Понуда за јавну набавку радова-замена кровне конструкције школе у Пепељевцу, број 2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ". На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу:Жабаре, Врбница, 37233, сваког радног дана од 08:00 до 12:00 часова.

Крајњи рок за достављање понуда је 09.06. 2015. године до 12:00 часова.

 • МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:

Јавно отварање понуда обавиће се дана 09.06. 2015. године са почетком у 12:15 часова у просторијама ОШ»Жабаре», у Жабару.

 • УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда,које је заведено код понуђача,оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

 • РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 10 дана од дана јавног отварања понуда.

 • КОНТАКТ ОСОБА: Душица Ћосић, тел.037/882-218,факс.бр.037/882-218,

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Конкурсну документацију можете преузети на следећем линку:

Конкурна документација ЈНМВ замена кровног покривача школе у Пепељевцу

Predmer i predračun radova

 

 


Последње ажурирано понедељак, 01 јун 2015 12:07