Основна школа Жабаре

 • Повећај величину текста
 • Подразумевана величина текста
 • Смањи величину текста

Позив за подношење понуде - превоз ученика

Ел. пошта Штампа ПДФ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 • НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОШ „ЖАБАРЕ“, ЖАБАРЕ

 • АДРЕСА: ЖАБАРЕ, ВРБНИЦА, 37 233

 • ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.zabac.edu.rs 

 • ВРСТА НАРУЧИОЦА: установа(школа).

 • ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.

 • ВРСТА ПРЕДМЕТА: услуге.

 • ОПИС ПРЕДМЕТА: Набавка услуга-друмски превоз (превоз ученика школе)

 • НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: друмски превоз-60100000 
 • КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.

 • НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:

- Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) и на интернет адреси наручиоца (www.zabac.edu.rs). Преузимање је бесплатно.  

- Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси: ОШ „ЖАБАРЕ“, Жабаре, Врбница 37233, сваког радног дана од 08:00 до 12:00  часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.

 • НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Понуду понуђач подноси у затвореној коверти - омоту оверену печатом са назнаком: "Понуда за јавну набавку услуга – превоз ученика за потребе ОШ ''ЖАБАРЕ'', Жабаре, Врбница 37233, за школску 2015/16., бр. 3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ", на полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу:ОШ“ЖАБАРЕ“,Жабаре,Врбница 37233, сваког радног дана од 08:00 до 12:00 часова.Крајњи рок за достављање понуда је 10. 06. 2015. године до 12:00 часова. 

 • МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:

Јавно отварање понуда обавиће се дана 10. 06. 2015. године са почетком у 12:15 часова у просторијама ОШ“Жабаре“, уз присуство овлашћених представника понуђача.

 • УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

 • РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 10 дана од дана јавног отварања понуда. 

 • КОНТАКТ ОСОБA: Душица Ћосић, секретар школе, тел. 037/882-218,

факс 037/882-218, e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .

Конкурсну документацију можете преузети на следећем линку:

Конкурсна документација