Екскурзија 2015/2016

недеља, 20 септембар 2015 19:39 Милица Петровић
Штампа

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ОСНОВНА ШКОЛА“ЖАБАРЕ“

- Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет адреси Наручиоца www.zabac.edu.rs. Преузимање је бесплатно. 

- Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси:Жабаре, Врбница, 37233, сваког радног дана од 08:00 до 13:00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.

Понуду понуђач подноси у затвореној коверти - омоту оверену печатом са назнаком: "Понуда за јавну набавку услуге-извођење екскурзије за ученике 1.-8.разреда и наставе у природи за ученике 1.-4.разреда за школску 2015/2016 г. по партијама, ЈНМВ број 7/2015 - НЕ ОТВАРАТИ". На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу:Жабаре, Врбница, 37233, сваког радног дана од 08:00 до 13:00 часова.

Крајњи рок за достављање понуда је 28.09. 2015. године до 12:00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 28.09. 2015. године са почетком у 12:30 часова у просторијама ОШ»Жабаре», у Жабару.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда,које је заведено код понуђача,оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

e-mail: zabare.os@gmail.com.

Конкурсна документација